Szukamy Ekodoradcy!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Szukamy Ekodoradcy!

Urząd Miejski w Wadowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Ekodoradcy.

Projekt bez tytulu 8 1024x726 - Szukamy Ekodoradcy!

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie:

wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, o profilu technicznym.

Wymagania niezbędne:

–       obywatelstwo polskie,

–       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

–       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–       nieposzlakowana opinia;

–       znajomość przepisów prawa materialnego, regulujących zakres tematyczny stanowiska, a w szczególności:

a)    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

b)    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

c)     ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz odpowiednie akty wykonawcze,

d)    ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

e)    ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

f)     ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

g)    ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,

h)    ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową,

i)      ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

–       umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych;

–       znajomość ogólnej sytuacji środowiskowej i stanu jakości powietrza w Polsce;

–       umiejętności szybkiego uczenia się, strategiczne (ciekawość, syntetyczne myślenie, formułowanie wizji, planowanie, nastawienie na realizację celów);

–       elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i pracy zdalnej;

–       kreatywność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw,

–       gotowość podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiąże się z koniecznością odbycia rocznych studiów podyplomowych);

–       komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań, umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

Wymagania pożądane:

–       znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

–       prawo jazdy kat. B;

–       doświadczenie zdobyte w organizacjach, np.: pozarządowych, studenckich, itp.;

–       doświadczenie w zakresie wykonywania audytów energetycznych, ekologicznych, efektywności energetycznej, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,

–       doświadczenie projektowe lub wykonawcze w budownictwie,

–       doświadczenie w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności, dokumentów typu PONE, PGN;

–       ukończenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej, profesjonalnej prezentacji.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku ekodoradcy w ramach „Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”:

 1. zdefiniowanie indywidualnego planu działania wraz z jego harmonogramem,
 2. współtworzenie gminnej strategii ochrony powietrza,
 3. realizacja wszystkich zadań mających na celu poprawę jakości powietrza, prowadzonych w Wydziale Ochrony Środowiska, które służą pełnej realizacji projektu LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
 4. aktualizacja i integracja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych m.in. w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji,
 5. nadzór nad wdrażaniem przyjętej w gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej poprzez inicjowanie działań            i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych,
 6. pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
 7. pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie,
 8. pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnianiu wniosków o dotację,
 9. udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną),
 10. prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła,
 11. współpraca z władzami gminy stanowiąc wsparcie burmistrza miasta w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza / dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie i angażowanie władz gminy,
 12. współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc.,
 13. monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania,
 14. rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu,
 15. przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu Zarządzającego UMWM,
 16. stała współpraca z Zespołem Zarządzającym UMWM oraz Centrum Kompetencji,
 17. zarządzenie ryzykiem w zakresie przypisanym do ekodoradcy w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami,
 18. przekazywanie zespołowi zarządzającemu i urzędowi gminy informacji na temat ewentualnych odnotowanych przypadków materializacji ryzyka, których monitorowanie zostało mu powierzone,
 19. zastępowanie innych ekodoradców w przypadku nieobecności,
 20. zbieranie informacji w celach inwentaryzacyjnych – tworzenie ankiet, prowadzenie spotkań w celu uzupełnienia inwentaryzacji źródeł emisji w gminie,
 21. współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi w WFOŚiGW w Krakowie ekspertami ds. energetyki itp.),
 22. aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie,
 23. stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach,
 24. udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych dla ekodoradców organizowanych przez Zespół Zarządzający UMWM,
 25. przygotowywanie sprawozdań rocznych wynikających z Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
 26. ekodoradca, którego wynagrodzenie pochodzi ze środków projektu, może realizować jedynie zadania mieszczące się w ramach Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Oferujemy:

Umowa na cały etat

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

W I etapie rekrutacji (składania ofert):

–       CV oraz list motywacyjny,

–       wypełniony załącznik do ogłoszenia

W II etapie rekrutacji (po zaproszeniu wybranych osób na rozmowę kwalifikacyjną):

–       kopie dyplomu ukończenia studiów,

–       kopie dokumentu potwierdzającego wcześniejsze zatrudnienie,

–       kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia,

–       kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

 W ofercie prosimy o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o terminie przeprowadzenia II etapu rekrutacji.

 

Jak złożyć dokumenty aplikacyjne:

Dokumenty należy składać/przesłać w terminie do 6 października 2021 roku, do godz. 1500 na dzienniku podawczym Urzędu lub elektronicznie na adres rekrutacja@wadowice.pl.

 Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane. W przypadku zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności.

 

Termin składania dokumentów:

2021-10-06

 

Dodatkowe informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia o naborze – był niższy niż 6%.

 Warunki pracy:

–       wymiar czasu pracy – pełny etat,

–       praca na terenie budynku Urzędu Miejskiego, jak również na terenie Gminy Wadowice

–       praca wymaga częstych podróży służbowych, pracy w terenie i pracy zdalnej,

–       wynagrodzenie ustalone zgodnie z regulaminem zadania budżetowego UMWM: „Projekt zintegrowany LIFE  w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”,

–       pierwsza umowa na stanowisku zostanie zawarta na czas określony,

–       brak dostosowania miejsca pracy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim – praca na drugim piętrze (brak windy, dostosowanego WC).

Wprowadzono: 28 września 2021

Pliki do pobrania: