O wydziale

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Ochrony Środowiska / O wydziale
Kierownik

mgr inż. Bożena Grzybowska
bgrzybowska@wadowice.pl
(33) 87 318 11 wew. 211

Pracownicy

 inż. Natalia Pieróg
npieróg@wadowice.pl
ekodoradca, Stanowisko ds. ochrony jakości powietrza
tel. (33) 87 318 11 wew. 210

 

Bogdan Stuglik
bstuglik@wadowice.pl
Stanowisko ds. ochrony jakości powietrza oraz kontrolowania przestrzegania przez mieszkańców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy
tel. (33)873 18 11 wew. 210

 

mgr inż. Dariusz Wodniak
młodszy referent
tel. (33)873 18 11 wew. 210

 

mgr inż. Anna Żmija
azmija@wadowice.pl
Stanowisko ds. ochrony środowiska i zezwoleń na usunięcie drzew
tel. (33) 87 318 11 wew. 212

 

mgr inż. Paulina Molenda
pmolenda@wadowice.pl
Stanowisko ds. ochrony przyrody oraz gminnych terenów zieleni
tel. (33) 87 318 11 wew. 212

 

Wacław Janiczak
wjaniczak@wadowice.pl
Stanowisko ds. obsługi systemu gospodarki odpadami
tel. (33) 87 318 11 wew. 224

 

mgr Katarzyna Paździora
kpazdziora@wadowice.pl
Stanowisko ds. obsługi systemu gospodarki odpadami
tel. (33) 87 318 11 wew. 224

 

mgr Emilia Nowak
enowak@wadowice.pl
stanowisko ds. stanowisko ds. utrzymywania czystości oraz ochrony jakości powietrza
tel. (33) 87 318 11 wew. 218

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1. Sporządzanie sprawozdań dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska oraz przekazywanie informacji o stanie środowiska Organom Starostwa, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz innych instytucji państwowych;
2. Współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w sprawie bieżącego utrzymania potoków, rzek i obiektów melioracyjnych na terenie Gminy;
3. Rozpatrywanie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruncie;
4. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie;
5. Prowadzenie rejestru działalności rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
6. Współpraca przy organizacji działań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie,
w tym opracowanie projektów uchwał;
7. Prowadzenie i nadzorowanie programu usuwania odpadów zawierających azbest;
8. Opracowywanie wniosków aplikacyjnych dot. pozyskania dofinansowań zewnętrznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej  oraz ograniczenia niskiej emisji;
9. Wydawanie zezwoleń oraz przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości, zlokalizowanej na terenie Gminy Wadowice;
10. Organizacja działań związanych z zakładaniem i utrzymaniem terenów zielonych w Gminie;
11. Sprawowanie opieki nad istniejącymi formami ochrony przyrody na terenie Gminy Wadowice oraz tworzenie nowych;
12. Nadzorowanie przestrzegania zapisów programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w tym opracowanie projektów uchwał;
13. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku i jego ochronie, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska
14.  Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia;
15. Prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej dla mieszkańców Gminy Wadowice.

Wprowadzono: 18 listopada 2016