O wydziale

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Ochrony Środowiska / O wydziale
Kierownik

mgr inż. Bożena Grzybowska
bgrzybowska@wadowice.pl
(33) 87 318 11 wew. 211

Pracownicy

mgr inż. Szymon Lukaj
slukaj@wadowice.pl
ekodoradca, Stanowisko ds. ochrony powietrza
tel. (33) 87 318 11 wew. 210

 

inż. Natalia Pieróg
npierog@wadowice.pl
Stanowisko ds. utrzymania czystości gospodarki odpadami i gospodarki wodno – ściekowej
tel. (33) 87 318 11 wew. 210

 

Bogdan Stuglik
bstuglik@wadowice.pl
Stanowisko ds. ochrony jakości powietrza oraz kontrolowania przestrzegania przez mieszkańców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy
tel. (33)873 18 11 wew. 210

 

mgr inż. Anna Żmija
azmija@wadowice.pl
Stanowisko ds. ochrony środowiska i zezwoleń na usunięcie drzew
tel. (33) 87 318 11 wew. 212

 

mgr inż. Paulina Kudela
pkudela@wadowice.pl
Stanowisko ds. ochrony przyrody oraz gminnych terenów zieleni
tel. (33) 87 318 11 wew. 212

 

Wacław Janiczak
wjaniczak@wadowice.pl
Stanowisko ds. obsługi systemu gospodarki odpadami
tel. (33) 87 318 11 wew. 224

 

mgr Katarzyna Paździora
kpazdziora@wadowice.pl
Stanowisko ds. obsługi systemu gospodarki odpadami
tel. (33) 87 318 11 wew. 224

 

Beata  Chmura – Bartel
pomoc administracyjna
tel. (33) 87 318 11 wew. 218

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1. Sporządzanie sprawozdań dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska oraz przekazywanie informacji o stanie środowiska Organom Starostwa, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz innych instytucji państwowych;
2. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, zwalczanie skutków powodzi i klęsk żywiołowych;
3. Współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarządem Zlewni Soły
i Skawy w Żywcu oraz Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w sprawie bieżącego utrzymania potoków, rzek i utrzymania obiektów melioracyjnych na terenie Gminy;
4. Rozpatrywanie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruncie;
5. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie;
6. Prowadzenie rejestru działalności rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru nieczystości stałych od właścicieli nieruchomości;
7. Współpraca przy organizacji działań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie,
w tym opracowanie projektów uchwał;
8. Prowadzenie i nadzorowanie programu usuwania odpadów zawierających azbest;
9. Opracowywanie wniosków aplikacyjnych dot. pozyskania dofinansowań zewnętrznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej  oraz ograniczenia niskiej emisji;
10. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości, zlokalizowanej na terenie Gminy Wadowice, na wniosek osoby fizycznej, przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej władającej nieruchomością;
11. Organizacja działań związanych z zakładaniem i utrzymaniem terenów zielonych w Gminie;
12. Sprawowanie opieki nad istniejącymi formami ochrony przyrody na terenie Gminy Wadowice oraz tworzenie nowych;
13. Nadzorowanie przestrzegania zapisów programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w tym opracowanie projektów ustaw;
14. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku i jego ochronie, zgodnie
z ustawą Prawo ochrony środowiska
15.  Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia;
16. Prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej dla mieszkańców Gminy Wadowice;

Wprowadzono: 18 listopada 2016

-