Rozpoczęła się konferencja o przemocy w rodzinie

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / Rozpoczęła się konferencja o przemocy w rodzinie

9 i 10 października miała miejsce w Wadowicach prestiżowa, międzynarodowa konferencja „Przemoc w rodzinie. Centrum sprawiedliwości w sprawach rodzinnych”. Jest ona zwieńczeniem kilkunastoletniej współpracy Gminy Wadowice, Andrychów i Wieprz z prowincją Flandrii Wschodniej (Belgia) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pierwszy dzień wydarzenia został zorganizowany jako otwarta konferencja w hotelu Badura w Wadowicach. Na spotkaniu obecni byli Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, Pani Wójt Wieprza Małgorzata Chrapek oraz Zastępczyni Burmistrza Wadowic Ewa Całus, a także Komendant Policji w Wadowicach insp. Włodzimierz Warzecha, Komendant Policji w Andrychowie podinsp. Arkadiusz Śniadek, Cecylia Wojtyła – dyrektor MOPS w Wadowicach, Elżbieta Prus – dyrektor andrychowskiego OPS i Dorota Mrowiec – dyrektor GOPS z Wieprza oraz Radne Gminy Wadowice Maria Zadora i Ludwika Tkacz. Licznie zgromadzili się również przedstawiciele szkół i przedszkoli oraz organizacji pozarządowych, m.in. Marek Ciepły (prezes stowarzyszeni Wiktoria) i Dorota Oboza (koordynator Centrum Wolontariatu AGRADO).

Temat nie jest łatwy czy miły, ale warto i należy o nim rozmawiać. Dlatego w Gminie postawiliśmy na  wspólny, globalny dialog – tak zainaugurowała konferencję Wiceburmistrzyni Wadowic Ewa Całus. Dialog w tym kontekście oznacza stała wymianę informacji, doświadczeń i metod działania, co w swoim przemówieniu podkreślał Eddy Couckuyt, delegat prowincji Flandrii Wschodniej: – Nowa definicja słowa solidarność kładzie nacisk na rozwój – mówił. – Współpraca z Polską, z Naszymi Gminami, jest dla Flandryjczyków ważnym elementem równowartościowego i dwustronnego wsparcia.

Wymiana doświadczeń była tematem pierwszego dnia konferencji. Ewa Całus przedstawiła gminną sytuację  i statystyki związane z przemocą w rodzinie. Obecnie w Gminie funkcjonuje Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy (2014-2020), w ramach którego prowadzone są działania mające na celu zredukowanie tego zjawiska. Oprócz niego w Gminie funkcjonuje, złożony ze specjalistów o różnorodnych kwalifikacjach, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – w skład jego zadań wchodzi: gromadzenie danych, współpracowanie z innymi organami, diagnozowanie sytuacji i interweniowanie. Ponadto w Wadowicach prężnie działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dawid Droździkowski – przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego, terapeuta i trener, prezentował, jak w Polsce przeciwdziała się przemocy. Wymieniał kampanie społeczne, takie jak „Dobry Rodzic – Dobry Start” Fundacji Dzieci Niczyje, „Strefa Bezpiecznego Rodzica”  i „Nie krzywdź – nie będziesz krzywdzony” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz „Kocham. Nie biję”. Poruszył on także rolę Niebieskiej Linii, która wspiera ofiary przemocy prawnie, psychologiczne, edukacyjnie czy finansowo. W Gminie zaś uruchomiono Program Wzmacniania Rodziny, opierający się na konstruktywnej pracy z rodzinami i usprawnianiu obszaru komunikacji. – Przemoc to złożone zjawisko. Istnieje wiele jej rodzajów. – mówił Dawid Droździkowski. Praca Zespołu Interdyscyplinarnego polega więc na zrozumieniu drugiego człowieka i dojściu do źródła przemocy.

Po krótkiej przerwie przedstawiciele Wschodniej Flandrii opisali funkcjonowanie swojego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dries Wijckmans, koordynator Family Justice Center w Limburgii, przedstawił ogólne dane i fakty dotyczące aktów agresji we Flandrii. Z badań Belgów wynika, że dopiero po 35 aktach przemocy dokonywane są zgłoszenia, a każde dziecko, które doświadczy agresji prawdopodobnie samo będzie ją stosować. Jak więc z tym problemem radzą sobie Belgowie? Prawnik Pieter de Backer przedstawił metodykę działań prawnych związanych z przemocą w rodzinie. Można działać według litery prawa karnego lub cywilnego. Natomiast Komisarz Policji Yves Tuytschaever opowiedział o roli policjanta w zmaganiach z rodzinnymi konfliktami opartymi o agresję. We Flandrii Wschodniej policjant nie jest tylko doraźnie działającym stróżem prawa, ale także pomocnikiem. – Jest zaangażowany w społeczność – mówił Tuytschaever .

Później głos zabrała koordynatorka Ośrodka Pomocy Społecznej Flandrii Mieke van Durme. Ze szczegółami opowiedziała ona o pracy placówki, polegającej na wspieraniu wszystkich grup społecznych, przede wszystkim najsłabszych jednostek. Ta prezentacja poruszyła także kwestię przemocy w związkach. – Istnieje „przemocowe” uprzedzenie wobec niższych warstw społecznych. Wielu ludzi uważa, że nie powinno się pomagać niektórym kobietom, ponieważ one i tak wrócą do swoich partnerów – powiedziała van Durme  – Takie stereotypy nie są prawdziwe. – dodała. Flandryjski Ośrodek stara się także nie ulegać stereotypom związanym z płcią i nie wskazywać winnych już na początku pracy z daną rodziną.

Drugi dzień konferencji miał zupełnie inny przebieg. Networking, poszukiwanie wspólnych rozwiązań, dzielenie się doświadczeniami, burza mózgów – pod znakiem tych pojęć szkolili się nasi specjaliści 10 października.

Rano odbyło się zamknięte spotkanie organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach. Podczas tej części konferencji przybyłym do naszego miasta przedstawicielom Wschodniej Flandrii policjanci z Wydziału Prewencji przedstawili procedury, według których wadowicka Policja postępuje w celach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obecnych uroczyście przywitał Komendant insp. Włodzimierz Warzecha, a wśród nich znajdowali się nie tylko nasi belgijscy goście, ale także naczelnik WP nadkom. Sławomir Urbanowski, funkcjonariusze Wydziału oraz przedstawicielki wieprzańskiego GOPS.

W pokazanej prezentacji przybliżono Belgom zapisy w aktach prawnych strukturyzujących działania służb: ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i kodeksie karnym. Opisane zostało również działanie Niebieskiej Karty, związane z nią obowiązki funkcjonariuszy oraz problemy, z jakimi mierzą się w przypadku tej procedury. Warto nadmienić, że w 2016 roku Komendy złożyły aż 256 kart – najwięcej w powiecie wadowickim. Policjanci są często pierwszymi osobami mającymi kontakt z rodziną dotkniętą problemem. Specyficzną cechą przemocy jest powtarzalność incydentów. – Przemoc działa w cyklu. Interweniujemy w fazie ostrej przemocy, później następuje miesiąc miodowy, kiedy partner się stara, a następnie napięcie rośnie, po czym znów wracamy do sytuacji agresji.  – mówił  asp. sztab. Zbigniew Przybek.

Tę cykliczność potwierdził faktyczny przypadek, który omawiany był podczas popołudniowej dyskusji. Od godziny 14.00 gospodarzem wydarzenia stał się Urząd Miejski w Wadowicach. Na Sali Sesyjnej odbyła się dyskusja otwarta na temat funkcjonowania polskiego systemu prewencyjnego.

W części tej obecni byli: burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, Pani wójt Wieprza Małgorzata Chrapek, Zastępczyni Burmistrza Wadowic Ewa Całus, Radne wadowickiej Rady Miejskiej Ludwika Tkacz i Maria Zadora, a także dyrektor wadowickiego MOPS Cecylia Wojtyła, dyrektor GOPS z Wieprza Dorota Mrowiec oraz członkowie wadowickiego Zespołu Integracyjnego – w tym jego przewodnicząca Jadwiga Grygiel. Na sali wadowickiego Urzędu licznie zgromadzili się również przedstawiciele oświaty, placówek socjalnych i organów pozarządowych. Prezentację przygotował Zespół Interdyscyplinarny – jej początek był poświęcony omówieniu prac tej instytucji. W skład jej obowiązków wchodzą działania promujące przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (ulotki, plakaty, konkursy, pikniki), prowadzenie szkoleń, interwencje, pomoc doraźna czy realizacja Niebieskiej Karty. Zespół działa przy wadowickim MOPS w Punkcie Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Należy jednak pamiętać, że: – Droga do pokonania przemocy jest bardzo długa – jak podkreśliła Karolina Buchholz-Martyniak, przedstawicielka MOPS.

To właśnie pokazuje omówiony na spotkaniu przykład – często ofiara przemocy i jej sprawca grają w specyficzną grę opartą na cyklu faz: od ostrej przemocy, przez miesiąc miodowy i narastanie napięcia, po ponowne wyładowania agresji. Pomimo szeroko zakrojonych działań grupy roboczej powołanej przez Zespół Interdyscyplinarny złożonej ze specjalistów takich jak pracownik MOPS, kurator zawodowy czy policjant dzielnicowy, doznający agresji powtarzają ciągle te same schematy podporządkowane traumom. – Osoby dotknięte przemocą dzielą się z nami swoją bezradnością i ją na nas projektują – mówił Dawid Droździkowski, Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. – Często prowadzi to do wypalenia zawodowego – dodał.

Po prezentacji przykładu doszło do żywej dyskusji na poziomie międzynarodowym i lokalnym. Poruszano kwestie takie jak: podejście do tajemnicy służbowej w Polsce i Belgii, opór psychologiczny (niechęć do zmian) u dotkniętych przemocą, sytuacja dzieci w takich przypadkach czy współpraca szkoły z innymi instytucjami.

Konferencja „Przemoc w rodzinie. Centrum sprawiedliwości w sprawach rodzinnych” była podsumowaniem wieloletniej wymiany doświadczeń między naszymi partnerami. Doskonała frekwencja, jaką cieszyło się wydarzenie, jest dowodem na potrzebę organizowania podobnych wydarzeń w naszej Gminie.

Wprowadzono: 9 października 2017