Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z terenu Gminy Wadowice od 01.01.2017r do 31.06.2019 roku będzie się zajmowało:

Konsorcjum firm:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa – Lider
2. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Barska 12, 30-307 Kraków

Dowiedz się więcej:

 1. Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie
 2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
 3. Zorganizowane zbiórki odpadów komunalnych
 4. Gminne punkty selektywnej zbiórki odpadów
 5. Najczęściej zadawane pytania
 6. Akty prawne
 7. Wzory deklaracji
 8. Kontakt

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych,

Miejscem zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych z terenu gminy Wadowice przez podmiot odbierający odpady komunalne jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia w skład której wchodzą:
1.    Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Choczni, ul. T. Kościuszki 304
2.    Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych
i innych bioodpadów w Choczni, ul. T. Kościuszki 304

Sposób gromadzenia odpadów komunalnych obowiązujący od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Wadowice:

Zabudowa jednorodzinna:

sposób gromadzenia odpadów

Zabudowa wielorodzinna:

sposob gromadzenia odpadow 2

Osiągnięte przez Gminę Wadowice wymagane poziomy:

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, który wyniósł:

- w 2012 roku3,25% (wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2012 wynosił 10%),

- w 2013 roku16,89% (wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2013 wynosił 12%),

- w 2014 roku -  22,59 % (  wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2014 wynosił 14%).

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

- za rok 2012 – brak danych (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2012 r. wynosi 30%), w sprawozdaniu nie wykazano żadnego poziomu.

- za rok 2013 –89% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2013 r. wynosi 36%).

- za rok 2014 – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2014 r. wynosi 38%)

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- rok 201275,31% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%).

- rok 2013 – 51,92% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%).

- rok 2014 – 62,30%(dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  nie został dotrzymany).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest usytuowany na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia. PSZOK czynny jest od poniedziałku – piątku od 6.00 do 14.00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od 7.00 do 13.00.

  Galeria zdjęć

 • sposób gromadzenia odpadów
 • sposob gromadzenia odpadow 2