Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Urząd Stanu Cywilnego / Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Minister   Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 –   odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister   Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy   ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w   zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wadowicach.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Wadowicach można się skontaktować poprzez email: burmistrz@wadowice.pl lub pisemnie na adres administratora Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wadowicach wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@wadowice.pl lub pisemnie na adres Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

 • sporządzenia   aktu urodzenia dziecka
 • sporządzenia   aktu małżeństwa
 • sporządzenia   aktu zgonu
 • przyjęcia   oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia   potwierdzającego uznanie ojcostwa
 • przyjęcia   oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed   zawarciem małżeństwa
 • przyjęcia   oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu   urodzenia
 • przyjęcia   oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo   nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
 • przyjęcia   oświadczeń o zmianie imienia lub imion
 • wydania   zaświadczenia o stanie cywilnym
 • wydania   odpisu aktu stanu cywilnego
 • wydania   zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
 • wydania   zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania   zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 • sprostowania,   uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego
 • realizacji   wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie   zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów   potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą
 • realizacji   wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym   mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • realizacji   wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach
 • realizacji   wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.
 • dołączenia   do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy   akcie
 • wydania   dokumentów z akt zbiorowych
 • zameldowania
 • nadania   numeru PESEL.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

– kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

–  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Wprowadzono: 4 lipca 2018