Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Urząd Stanu Cywilnego / Zgłoszenie urodzenia dziecka

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej.

2. Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

OPŁATY:|
Zwolnione z opłaty.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:
Urząd Stanu Cywilnego w Wadowicach.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego w Wadowicach.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Wadowicach, przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem kierownika USC,

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

 1. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.

  2. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od  wystawienia karty urodzenia.

  3. W przypadku dziecka, które urodziło się martwe zgłoszenia należy dokonać w ciągu 3 dni od wystawienia karty martwego urodzenia.

  4. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

  – ojciec dziecka lub matka, oraz pełnomocnik

  5. W przypadku braku zgłoszenia w terminie rejestracja dziecka nastąpi z urzędu, a dziecku zostanie nadane imię przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

  PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 t.j.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.)

Wprowadzono: 4 lipca 2018