Zgloszenie zgonu

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Urząd Stanu Cywilnego / Zgloszenie zgonu

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
 2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
 3. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:
Urząd Stanu Cywilnego w Wadowicach.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego w Wadowicach.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Wadowicach przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem kierownika USC,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
 2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
 3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
  1. małżonek lub dzieci zmarłego,

   PODSTAWA PRAWNA:

   1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j)
  2. najbliżsi krewni lub powinowaci,
  3. pełnomocnik rodziny.
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 t.j.)

Wprowadzono: 4 lipca 2018