Przyjecie oświadczenia od malzonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Urząd Stanu Cywilnego / Przyjecie oświadczenia od malzonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.
  2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

OPŁATY:

11 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wadowicach lub bezpośrednio w kasie Urzędu. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach www.wadowice.pl znajduje się nr rachunku bankowego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:
Urząd Stanu Cywilnego w Wadowicach

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego w Wadowicach.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Wadowicach, przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem kierownika USC,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

  1. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnegopowrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

    PODSTAWA PRAWNA:

    1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j)

  2. Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 t.j.)

Wprowadzono: 4 lipca 2018